Όροι Χρήσης

Η χρήση των υποδομών και των δικτύων της 4gr.net, υπόκειται στην παρακάτω Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

Όροι Χρήσης

Πολιτική Αποδεκτής ΧρήσηΗ χρήση των υποδομών και των δικτύων της 4gr.net, υπόκειται στην παρακάτω Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, η αθέτηση της οποίας μπορεί να οδηγήσει σε άμεση αναστολή ή τερματισμό των υπηρεσιών του Πελάτη. Στους όρους αυτούς υπόκειται κάθε πελάτης, χρήστης ή συνδρομητής ανεξαιρέτως, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος κάνει χρήση των παρεχόμενων από τη 4gr.net υπηρεσιών, συστημάτων ή του δικτύου της.

Οι παρακάτω όροι βρίσκονται πάντοτε αναρτημένοι και επικαιροποιημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της 4gr.net, http://www.4gr.net Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί απροειδοποίητα τους όρους της παρούσας.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Το δίκτυο της 4gr.net μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για έννομες ενέργειες. Απαγορεύεται η μετάδοση, διανομή, αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού μέσα από το δίκτυο της 4gr.net ή οποιουδήποτε τμήματός του, κατά παράβαση της κείμενης ελληνικής, ευρωπαϊκής και/ή διεθνούς νομοθεσίας. Η απαγόρευση αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά, αλλά όχι αποκλειστικά: υλικό υποκείμενο σε πνευματική ιδιοκτησία, υλικό νομίμως θεωρηθέν ως απειλητικό ή ανήθικο, υλικό προστατευμένο από εμπορικό ή βιομηχανικό απόρρητο, υλικό για το οποίο δεν έχει προηγουμένως δοθεί η σχετική άδεια χρήσης του, ασχέτως ή μη εάν ο χρήστης γνώριζε το περιεχόμενο του υλικού, την σχετική νομοθεσία ή τη μετάδοσή του.

1.2 Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί εν γνώσει του τις υπηρεσίες για τη μετάδοση ηλεκτρονικών ιών (computer viruses) για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό, υβριστικό, άσεμνο, απειλητικού χαρακτήρα, ή που μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος, ή ενθαρρύνει συμπεριφορές για την τέλεση αξιοποίνων πράξεων, ή για την αποστολή του εν λόγω υλικού σε πίνακες ανακοινώσεων ή ομάδες συζητήσεων με τρόπο που συνιστά παράβαση ή παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου, επιχείρησης ή εταιρείας (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας).

1.3 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η 4gr.net δεν είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο στο περιεχόμενο των πληροφοριών που διέρχονται μέσω του δικτύου της και ότι η ίδια δεν παρακολουθεί ή δεν ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο στη σύνταξη των πληροφοριών που διέρχονται από αυτό. Ο Πελάτης αναγνωρίζει επιπλέον ότι η 4gr.net με το παρόν αποκλείει κάθε ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε εκπομπή ή λήψη πληροφοριών οποιουδήποτε είδους, ή την ακρίβεια του περιεχομένου τους, ή την κρυπτογράφηση πληροφοριών και δεδομένων.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2.1 Ο Πελάτης απαγορεύεται να παραβιάσει ή να προσπαθεί να παραβιάσει την ασφάλεια συστημάτων ή του δικτύου. Οποιαδήποτε παραβίαση μπορεί να οδηγήσει σε ποινική ή αστική ευθύνη προς τον Πελάτη. Η 4gr.net θα διερευνήσει οποιεσδήποτε τυχόν παραβιάσεις και θα συνεργαστεί με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, εφόσον υπάρξει υπόνοια ποινικής παράβασης. Παραδείγματα παραβιάσεων συστημάτων ή δικτύων περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

2.1.1 Μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση ή πρόσβαση ή χρήση δεδομένων, δικτύων ή συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε προσπάθειας να ανιχνευτεί (scanning, probing) ή δοκιμαστεί η ευπάθεια ενός συστήματος ή δικτύου, ή να παραβιαστεί η ασφάλεια ή τα μέτρα πιστοποίησης χωρίς την κατάλληλη άδεια.

2.1.2 Παρεμβολή ή διακοπή ή απενεργοποίηση των υπηρεσιών οποιουδήποτε χρήστη, εξυπηρετητή ή δίκτυου χρησιμοποιώντας μέσα που συμπεριλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε υπερφόρτωση, flooding, mail-bombing, επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (denial-of-service attacks), κ.α.

2.1.3 Αποστολή, αποθήκευση ή διανομή ιών, worms, Trojans, malware ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό, επιβλαβές για οποιοδήποτε δίκτυο ή σύστημα.

2.1.4 Πλαστογράφηση ή μεταβολή οποιουδήποτε πακέτου κεφαλίδων TCP/IP ή οποιουδήποτε τμήματος κεφαλίδων email και λοιπών δικτυακών πακέτων.

2.1.5 Απόπειρες παράκαμψης ή τροποποίησης οποιασδήποτε μεθόδου μέτρησης ή χρέωσης της υπηρεσίας.

3. EMAIL

3.1 Η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία απαγορεύεται ρητά. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να θεωρηθούν ανεπιθύμητα, εκτός εάν όλοι οι παραλήπτες έχουν επιλέξει ρητώς να λαμβάνουν ανάλογα μηνύματα από τον αποστολέα, ή αναμένουν τη λήψη ανάλογων μηνυμάτων από αυτόν.

3.2 Όλα τα μηνύματα email που αποστέλλονται χρησιμοποιώντας την υπηρεσία πρέπει να περιλαμβάνουν μία έγκυρη διεύθυνση απάντησης (Reply-To) υπό τον έλεγχο του Πελάτη. Οι κεφαλίδες των μηνυμάτων email δεν θα πρέπει να λείπουν, να είναι ακατάλληλες ή πλαστές. Οι παραλήπτες θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητήσουν τη διακοπή περαιτέρω αλληλογραφίας από τον πελάτη και, σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πελάτης θα πρέπει να σεβαστεί εγκαίρως το αίτημα αυτό και να διακόψει την αποστολή μηνυμάτων email προς τον παραλήπτη.

3.3 Ο Πελάτης δεν θα πρέπει να διαφημίζει οποιοδήποτε υλικό που φιλοξενείται στα συστήματα ή στο δίκτυο της 4gr.net, χρησιμοποιώντας ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα ταχυδρομείου.

3.4 Η εγκατάσταση ή χρήση εξυπηρετητή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με ανοιχτό relay (open relay mail server), ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να προωθεί μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων, απαγορεύεται ρητά.

4. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

4.1 Το δίκτυο της 4gr.net μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον πελάτη για να αποκτήσει πρόσβαση σε άλλα δίκτυα σε όλο τον κόσμο και ο τελικός χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις πολιτικές ορθής χρήσης της 4gr.net και των άλλων δικτύων. Επιπλέον, ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τα δημοσιευμένα πρωτόκολλα Internet και όλες τις σχετικές οδηγίες και πρότυπα. Σε περίπτωση που οι επικοινωνίες του Πελάτη δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα αυτά, ή εάν ο Πελάτης κάνει αλόγιστη χρήση του δικτύου της 4gr.net εις βάρος της 4gr.net, πελατών της ή τρίτων, η 4gr.net διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις επικοινωνίες του Πελάτη, έως ότου ο Πελάτης συμμορφωθεί με τα εν λόγω πρότυπα ή πρωτόκολλα ή παρέχει λύσεις αποδεκτές από τη 4gr.net σχετικά με τη μελλοντική χρήση των υπηρεσιών του.

4.2 Ο Πελάτης εγγυάται για την ορθότητα και ακρίβεια των προσωπικών, εταιρικών και φορολογικών του στοιχείων προς τη 4gr.net, είναι δε υπεύθυνος για τη σωστή και άμεση ενημέρωσή τους κάθε όποτε χρειάζεται. Πλαστές ή ψευδείς πληροφορίες που αφορούν σε αιτήσεις, συμβόλαια, συμβάσεις, οικονομικά στοιχεία, πιστωτικές κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς ή οποιοδήποτε άλλο υλικό προς τη 4gr.net, απαγορεύεται ρητά.

4.3 Οποιαδήποτε απόπειρα να παρακαμφθούν οι Όροι Χρήσης ή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης της 4gr.net ή οποιαδήποτε άρση ή απαγόρευση κατά οποιουδήποτε συστήματος ή υπηρεσίας της 4gr.net, απαγορεύεται ρητά.

4.4 Οι χρήστες - συνδρομητές των υπηρεσιών της 4gr.net, οφείλουν να αναφέρουν άμεσα στην εταιρία κάθε περιστατικό που υπέπεσε στην αντίληψή τους και ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα στα συστήματα της εταιρίας, στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό της και στην εν γένει απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών που αυτή παρέχει.

4.5 Στην περίπτωση όπου ο Πελάτης παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσης, η 4gr.net δικαιούται να περιορίσει ή να αναστείλει κάποιες ή όλες τις υπηρεσίες του, προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της και τη διακριτική της ευχέρεια.